CH Kaira Calm Cats*PL

Data urodzenia: 16.05.2021
EMSBSH n (czarny)
Ojciec:
 CH James Jr. Z Zielonego Gaju*PL
 (BSH a)
Mat­ka: CH Shan­na of Colour­point (BSH n)
Gru­pa krwi: B
FIVFELVN/N 
PKD:
 N/N
HCM: prawidłowe
nie niesie LH
niesie roz­jaśnie­nie
Bada­nia wyko­nane w Lang­ford Vets

 

Kaira jest kotusią, która urodz­iła się w mojej hodowli. Nie miałam w planie zostaw­iać kole­jnej czarnej kot­ki, ale patrząc jak się rozwi­ja zde­cy­dowałam, że zostanie kotką hodowlaną.
Ma fajny charak­ter po obo­jgu rodzicach.
Kaira wychowała swo­je przy­rod­nie siostry z mio­tu L. Już wtedy wiedzi­ałam, że będzie cud­owną mamą. ❤

 

Doty­chcza­sowe osiąg­nię­cia wystawowe:

- W dniu 15.05.2022r. mieliśmy okazję wziąć udzi­ał w Wys­taw­ie Kotów Rasowych, której orga­ni­za­torem był klub IBSCC. Była to jednod­niowa wys­tawa, w której koty mogły otrzy­mać dwie oceny.

Kaira otrzy­mała 2 x EX1 CAC, ukończyła tym samym tytuł Cham­pi­on oraz otrzy­mała nom­i­nację do pan­elu BIS ❤

- W dni­ach 02–03.04.2022r. wzięliśmy udzi­ał w Między­nar­o­dowej Wys­taw­ie Kotów Rasowych w Toruniu, którą orga­ni­zował klub SHK należą­cy do WCF.
Pier­wszego dnia Kaira otrzy­mała oce­ny EX2 i EX1 CAC, nato­mi­ast drugiego dnia dwie oce­ny EX2, prze­gry­wa­jąc w porów­na­niu ze swo­ją mamą Shan­ną. Mamy jed­nak jeden cer­ty­fikat do tytułu Champion! ❤

- W dni­ach 27–28 listopa­da 2021r. była na swo­jej pier­wszej Wys­taw­ie Kotów Rasowych w Łodzi, którą orga­ni­zował Supreme Cat Club.
Bard­zo dobrze zniosła swój debi­ut wys­ta­wowy, otrzy­mu­jąc ocenę EX1 — to najwyższa oce­na w klasie kociąt. Sędziowie oce­nili ją jako obiecu­jącą kotkę hodowlaną. ❤

Jestem dum­na, że kole­j­na kot­ka z moim przy­domkiem jest doceniona. ❤

 

Rodowód

miot N