GIC Koenigsee Quanadu

Data urodzenia: 05.05.2021 r.
EMSBSH c 03 (lil­iowy bicolor)
Ojciec:
Kamape­sas Xay-Mad­dox (BSH c 03)

Mat­ka: Berlizof*RU’s Loli­ta (BSH r 03)
Gru­pa krwi: A ( b )
FIVFELVN/N
PKD:
 N/N
HCM: praw­idłowe
niesie cynamon/carrier of Cinnamon
niesie LH/carrier of LH
Bada­nia wyko­nane w Lang­ford Vets

 

 

Hodowlę tę obser­wowałam od dłuższego cza­su. Urzekł mnie kocur Kamape­sas Xay-Mad­dox, ojciec Qua­nadu — pięk­na głowa, małe ucho, piękne bursz­tynowe oko.
Qua­nadu odziedz­iczył po przod­kach cud­owny charak­ter, okrągłą głowę, piękne oczy i
kom­pak­tową budowę.

Liane, dzięku­ję Ci za tego pięknego chłop­ca. Za to, że przy­go­towałaś go do długiej podróży i zmi­any domu. ❤
Aga­ta, dzięku­ję za utwierdze­nie mnie w decyzji o drugim kocurku. ❤

I have been watch­ing this cat­tery for a long time. I was cap­ti­vat­ed by the male cat Kamape­sas Xay-Mad­dox, the father of Qua­nadu — pret­ty head, small ear, beau­ti­ful amber eye. Qua­nadu inher­it­ed a great char­ac­ter, round head, beau­ti­ful eyes and a com­pact shape from his ancestors.

Liane, thank you so much for this beau­ti­ful boy. Thank you for prepar­ing him so well for this long jour­ney and a new home. ❤
Aga­ta, thank you for help­ing me in mak­ing a deci­sion about the sec­ond cat male. ❤

Kocur w hodowli zamkniętej, nie będzie krył na zewnątrz
Cat male in closed breeding

 

Doty­chcza­sowe osiąg­nię­cia wystawowe:

- W dni­ach 17- 18.06.2023r. wzięliśmy udzi­ał w Między­nar­o­dowej Wys­taw­ie Kotów Rasowych we Wrześni, w trak­cie której Qua­nadu ukończył tytuł Cham­pi­on, otrzy­mu­jąc trze­ci dyplom z oceną EX1 CAC oraz rozpoczął Inter Cham­pi­on z oceną EX1 CACIBFIFE ❤

- W dni­ach 25–26.03.2023r., Qua­nadu zaprezen­tował się na Między­nar­o­dowej Wys­taw­ie Kotów Rasowych w Dopiewie, która orga­ni­zował klub Felis Pos­na­nia. Otrzy­mał dwa dyplomy do tytułu Cham­pi­on w FIFE❤

- W dniu 20.11.2022r., wzięliśmy udzi­ał w Między­nar­o­dowej Wys­taw­ie Kotów Rasowych we Wrocław­iu, którą orga­ni­zował klub IBSCC. Dzię­ki ocenom sędz­iów, 2x EX1 CAGCIB ukończył tytuł Grand Inter Cham­pi­on! ❤  Qua­nadu otrzy­mał też nom­i­nację do pan­elu BIS❤
Jestem z niego ogrom­nie dumna! 

- W dni­ach 17–18.09.2022r., na Świa­towej Wys­taw­ie Kotów Rasowych w Toruniu, orga­ni­zowanej przez klub SHK, Qua­nadu uzyskał oce­ny EX1 CACIB i EX1 CAGCIB. Dzię­ki tym ocenom zakończył tytuł Inter Cham­pi­on i rozpoczął tytuł Grand Inter Champion. ❤

- W dniu 15.05.2022r. mieliśmy okazję wziąć udzi­ał w Wys­taw­ie Kotów Rasowych, której orga­ni­za­torem był klub IBSCC. Była to jednod­niowa wys­tawa, w której koty mogły otrzy­mać dwie oceny.
Qua­nadu otrzy­mał 2 x EX1 CACIB, dzię­ki temu ma na swoim kon­cie 3 cer­ty­fikaty do tytułu IC ❤

- W dni­ach 02–03.04.2022r. wzięliśmy udzi­ał w Między­nar­o­dowej Wys­taw­ie Kotów Rasowych w Toruniu, którą orga­ni­zował klub SHK należą­cy do WCF.
Qua­nadu prezen­tował się w klasie Open czyli dorosłych kotów. 
Mieliśmy możli­wość zdoby­cia czterech ocen od różnych sędziów.
W pier­wszym dniu kocur otrzy­mał dwie oce­ny EX1 CAC, w drugim dniu były kole­jno EX1 CAC, EX1 CACIB i NOM BIS. W pan­elu BIS wygrał piękny kot Ben­gal­s­ki a nasz miś zakończył tytuł Cham­pi­on i rozpoczął tytuł Inter Champion! ❤
 

- W dni­ach 27–28 listopa­da 2021r. wziął udzi­ał w swo­jej pier­wszej wys­taw­ie w Łodzi, której orga­ni­za­torem był Supreme Cat Club należą­cy do FIFE.
Sędziowie bard­zo dobrze go oce­nili zarówno pod wzglę­dem budowy jak i charak­teru wys­taw­ia­jąc ocenę EX1 – najwyższą w klasie kociąt. Ten doskon­ały debi­ut zapoc­zątkował jego kari­erę wystawową. ❤

Jestem z niego bard­zo dumna. ❤

 

Rodowód

 

miot N miot O