Shanna of Colourpoint

Data urodzenia: 24.02.2020 r.
EMS: BSH n (czarny)
Mat­ka:
Dark Hazel von Schloss Moy­land (BSH b)
Ojciec: Amber­force’s Camaro (BSH a)
Gru­pa krwi: A ( b )
FIV, FELV: ujem­ny
PKD:
N/N
niesie rozjaśnienie
nie niesie genu LH
niesie gen czekolady

 

 

Shan­na jest spełnie­niem kole­jnego z moich marzeń hodowlanych, które mogłam spełnić w tak krótkim cza­sie dzię­ki dwóm cud­ownym hodow­com, Ines Klesse i Aga­cie Kosickiej. 
Shan­na ma cud­owny charak­ter. Jest bard­zo spoko­j­na, rados­na, odważ­na i głośno mruczy, więc dzię­ki tym cechom tak szy­bko się zaak­li­maty­zowała w naszym domu, a nasze kot­ki przyjęły ją bard­zo dobrze. 
Ines, dzięku­ję za zau­fanie. Aga­ta, dzięku­ję za Two­ją pomoc. 🙂

Shan­na is my anoth­er cat­tery dream come true, which could only hap­pen in such a short time thanks to two won­der­ful breed­ers — Ines Klesse and Aga­ta Kosicka.
Shan­na has a great char­ac­ter. She’s very calm, cheer­ful, coura­geous and purrs loud. They way she is made her set­tle in our house very fast, and our oth­er females have ful­ly accept­ed her. 
Ines, thank you for trust­ing me. Aga­ta, thanks for your help.

Rodowód