CH Shanna of Colourpoint

Data urodzenia: 24.02.2020 r.
EMS: BSH n (czarny)
Mat­ka:
Dark Hazel von Schloss Moy­land (BSH b)
Ojciec: Amber­force’s Camaro (BSH a)
Gru­pa krwi: A ( b )
FIV, FELV: ujem­ny
PKD:
N/N
HCM: prawidłowe
niesie rozjaśnienie
nie niesie genu LH, niesie gen czekolady
                                                                          Bada­nia wyko­nane w Lang­ford Vets

 

 

Shan­na jest spełnie­niem kole­jnego z moich marzeń hodowlanych, które mogłam spełnić w tak krótkim cza­sie dzię­ki dwóm cud­ownym hodow­com, Ines Klesse i Aga­cie Kosickiej. 
Shan­na ma cud­owny charak­ter. Jest bard­zo spoko­j­na, rados­na, odważ­na i głośno mruczy, więc dzię­ki tym cechom tak szy­bko się zaak­li­maty­zowała w naszym domu, a nasze kot­ki przyjęły ją bard­zo dobrze. 
Ines, dzięku­ję za zau­fanie. Aga­ta, dzięku­ję za Two­ją pomoc. 🙂

Shan­na is my anoth­er cat­tery dream come true, which could only hap­pen in such a short time thanks to two won­der­ful breed­ers — Ines Klesse and Aga­ta Kosicka.
Shan­na has a great char­ac­ter. She’s very calm, cheer­ful, coura­geous and purrs loud. They way she is made her set­tle in our house very fast, and our oth­er females have ful­ly accept­ed her. 
Ines, thank you for trust­ing me. Aga­ta, thanks for your help.

Doty­chcza­sowe osiąg­nię­cia wystawowe:

- W dniu 15.05.2022r. mieliśmy okazję wziąć udzi­ał w Wys­taw­ie Kotów Rasowych, której orga­ni­za­torem był klub IBSCC. Była to jednod­niowa wys­tawa, w której koty mogły otrzy­mać dwie oceny.
Shan­na otrzy­mała 2 x EX1 CACIB, dzię­ki czemu mamy 2 cer­ty­fikaty do tytułu IC ❤

- W dni­ach 02–03.04.2022r. wzięliśmy udzi­ał w Między­nar­o­dowej Wys­taw­ie Kotów Rasowych w Toruniu, którą orga­ni­zował klub SHK należą­cy do WCF.
Pier­wszego dnia Shan­na otrzy­mała oce­ny EX1 CAC i EX2, nato­mi­ast drugiego dnia dzię­ki dwóm ocenom EX1 CAC zakończyła tytuł Cham­pi­on!  Mieliśmy również nom­i­nację do pan­elu BIS ❤

- W dni­ach 27–28.11.2021r Shan­na bard­zo dziel­nie zniosła swój debi­ut na Między­nar­o­dowej Wys­taw­ie Kotów w Łodzi orga­ni­zowanej Przez Supreme Cat Club należącego do FIFE. Kot­ka ma moc­ną budowę, pięknie wybar­wione oko, krótkie łapy, krótkie futro, więc sędziowie doce­nili jej walo­ry wys­taw­ia­jąc w oba dni oce­ny EX1 CAC, a to oznacza, że Shan­na potrze­bu­je jed­nego cer­ty­fikatu do tytułu Champion. ❤

Ogrom­nie się cieszę i jestem z niej bard­zo dumna. ❤

Rodowód

miot K       miot O