Kocięta

Kocię­ta bry­tyjskie z hodowli
Calm Cats*PL

Nasze kocię­ta opuszczą hodowlę po 16 ‑20 tygod­ni­ach życia, będą wtedy dwukrot­nie zaszczepi­one i odrobac­zone. Od urodzenia prze­by­wa­ją z nami, z nami śpią i po naszym łóżku przeprowadza­ją poranne gonitwy. Rodz­ice kociąt są sys­tem­aty­cznie badani, posi­ada­ją testy w kierunku FIV i FeLV, PKD (wielo­tor­bielowatosć nerek) z wynikiem ujemnym.
Każdy maluch z naszej hodowli otrzy­ma: rodowód, który jest doku­mentem określa­ją­cym pochodze­nie kota, potwierdza­ją­cy jego rasę, książeczkę zdrowia z aktu­al­ny­mi szczepi­eni­a­mi i odrobaczeni­a­mi, poświad­c­zony­mi przez lekarza wetery­narii oraz wyprawkę na pier­wsze dni w nowym domu.
Kocię­ta opuszczą hodowlę po zabiegu kas­tracji.

W przy­pad­ku wyjaz­du kota za granicę, odbiór opóź­nia się o 4 tygod­nie ze wzglę­du na obow­iązek szczepi­enia prze­ci­wko wściek­liźnie oraz koniecznej po niej kwarantannie.
Kosz­ty związane z dodatkowy­mi for­mal­noś­ci­a­mi oraz trans­portem kota pokry­wa nowy Opiekun.

Kocury urod­zone ze sko­jarzeń z CH James Jr. Z Zielonego Gaju*PL nie będą sprzedawane do hodowli w Polsce.
Kocury urod­zone ze sko­jarzeń z CH Koenigsee Qua­nadu nie będą sprzedane do hodowli w Polsce i Niemczech.
Cena kota hodowlanego uzgad­ni­ana jest indywidualnie.

Z naby­w­ca­mi kotów pod­pisu­je­my umowę kup­na kota i w dniu jej pod­pisa­nia rejestru­je­my kocię­ta w Między­nar­o­dowej Bazie Danych Safe Animal.

Rez­erwac­ja kota zosta­je potwierd­zona po wpłace­niu opłaty rez­erwa­cyjnej na kon­to bankowe Hodowcy.

Oso­by zain­tere­sowane rez­erwacją kociąt z naszej hodowli, proszę o kon­takt

Nie sprzeda­je­my kociąt bez rodowodu.