Polityka Cookies

Poli­ty­ka cook­ies sporząd­zona została zgod­nie z obow­iązka­mi wynika­ją­cy­mi z now­eliza­cji Prawa Teleko­mu­nika­cyjnego, które weszły w życie 22 mar­ca 2013 roku. Obow­iąz­ki te podob­nie są real­i­zowane w całej Europie wskutek imple­men­towa­nia dyrek­ty­wy europejskiej.

Niniejsza poli­ty­ka cook­ies doty­czy usług ofer­owanych w ramach tej strony (Ser­wis).
Ser­wis nie zbiera w sposób automaty­czny żad­nych infor­ma­cji, z wyjątkiem infor­ma­cji zawartych w plikach cookies.

Pli­ki cook­ies (tzw. ciastecz­ka) stanow­ią dane infor­maty­czne, w szczegól­noś­ci pli­ki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu i przez­nac­zone są do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­a­ją nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer.
Pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu pli­ki cook­ies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest oper­a­tor tej strony.

Pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane są w celu:

  • dos­tosowa­nia zawartoś­ci stron inter­ne­towych do pref­er­encji Użytkown­i­ka oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych; w szczegól­noś­ci pli­ki te pozwala­ją rozpoz­nać urządze­nie Użytkown­i­ka Ser­wisu i odpowied­nio wyświ­etlić stronę inter­ne­tową, dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które poma­ga­ją zrozu­mieć, w jaki sposób Użytkown­i­cy Ser­wisu korzys­ta­ją ze stron inter­ne­towych, co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tu­ry i zawartości;

W ramach Ser­wisu stosowane są dwa zasad­nicze typy plików cook­ies: sesyjne (ses­sion cook­ies) oraz stałe (per­sis­tent cook­ies). Cook­ies sesyjne są plika­mi tym­cza­sowy­mi, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka do cza­su wyl­o­gowa­nia, opuszczenia strony inter­ne­towej lub wyłączenia opro­gramowa­nia (przeglą­dar­ki inter­ne­towej). Stałe pli­ki cook­ies prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka przez czas określony w para­me­tra­ch plików cook­ies lub do cza­su ich usunię­cia przez Użytkownika.

W ramach Ser­wisu stosowane są następu­jące rodza­je plików cookies:

  • niezbędne pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące korzys­tanie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wisu, np. uwierzytel­ni­a­jące pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytel­ni­a­nia w ramach Serwisu;
  • pli­ki cook­ies służące do zapewnienia bez­pieczeńst­wa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia w ramach Serwisu;
  • wyda­jnoś­ciowe pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Serwisu;
  • funkcjon­alne pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące zapamię­tanie wybranych przez Użytkown­i­ka ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­j­su Użytkown­i­ka, np. w zakre­sie wybranego języ­ka lub regionu, z którego pochodzi Użytkown­ik, rozmi­aru czcion­ki, wyglą­du strony inter­ne­towej itp.;
  • reklam­owe pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące dostar­czanie Użytkown­ikom treś­ci reklam­owych bardziej dos­tosowanych do ich zainteresowań. 

W wielu przy­pad­kach opro­gramowanie służące do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych (przeglą­dar­ka inter­ne­towa) domyśl­nie dopuszcza prze­chowywanie plików cook­ies w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka. Użytkown­i­cy Ser­wisu mogą dokon­ać w każdym cza­sie zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych plików cook­ies. Ustaw­ienia te mogą zostać zmienione w szczegól­noś­ci w taki sposób, aby blokować automaty­czną obsługę plików cook­ies w ustaw­ieni­ach przeglą­dar­ki inter­ne­towej bądź infor­mować o ich każ­do­ra­zowym zamieszcze­niu w urządze­niu Użytkown­i­ka Ser­wisu. Szczegółowe infor­ma­c­je o możli­woś­ci i sposobach obsłu­gi plików cook­ies dostęp­ne są w ustaw­ieni­ach opro­gramowa­nia (przeglą­dar­ki internetowej).

Oper­a­tor Ser­wisu infor­mu­je, że ograniczenia stosowa­nia plików cook­ies mogą wpłynąć na niek­tóre funkcjon­al­noś­ci dostęp­ne na stronach inter­ne­towych Serwisu.

Pli­ki cook­ies zamieszczane w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu i wyko­rzysty­wane mogą być również przez współpracu­ją­cych z oper­a­torem Ser­wisu reklam­odaw­ców oraz partnerów.

Więcej infor­ma­cji na tem­at plików cook­ies dostęp­nych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglą­dar­ki internetowej.