Wita­my na stron­ie Hodowli kotów bry­tyjs­kich Calm Cats*PL

22.12.2020

Wszys­tkim Wam życzę, by te Świę­ta były mag­iczne. Życzę Wam przede wszys­tkim zdrowia, bo ono w tym trud­nym cza­sie jest najważniejsze a Nowy Rok niech przyniesie coś nowego i dobrego 🙂

Wesołych Świąt i Szczęśli­wego Nowego Roku! 😊


11.10.2020 

W dni­ach 10–11.10.2020 bral­iśmy udzi­ał w Między­nar­o­dowej Wys­taw­ie Kotów Rasowych w Dopiewie, którą orga­ni­zował klub Felis Pos­na­nia (FPL).
Nasza cud­ow­na Hort­en­s­ja dziel­nie zniosła swo­ją pier­wszą wystawę.
10.10.2020 — EX 1, CAC 
11.10.2020 — EX 1, CAC 

Jesteśmy bard­zo dum­ni z naszej kotecz­ki. <3


24.08.2020

Obec­nie nie mamy kociąt. Mia (Kristin­na Kocia Laba*PL) miała mieć dzieci, ale została kas­tratką. Od dłuższego cza­su myślałam, aby przeszła na kocią emery­turę. Bunia, bo tak cza­sem mówię na Mię, została z nami.
Czekamy na Adelkę, aż zde­cy­du­je czy chce znów być mamą. 

20.06.2020

To dla wszys­t­kich był dzień pełen wrażeń. Nie myślałam, że tak szy­bko spełnię kole­jne z moich marzeń hodowlanych. Dzię­ki cud­ownym hodow­com, mogło to nastąpić w tak krótkim czasie.
W dniu 19 czer­w­ca przy­jechała do nas dłu­go wyczeki­wana, pięk­na mała istot­ka. Kot­ka BSH n (czarny) o imie­niu Shan­na z Hodowli of Colour­point DE.
Więcej o koteczce tutaj.