Legowiska

Chęć zad­owole­nia naszych kotów była tak duża, że postanow­iłam zro­bić dla nich coś nowego. Od tego zaczęła się moja przy­go­da z szy­ciem legowisk dla kotów. Mogą być one podarowane także małe­mu psu. 😉
Legowiska szyję głównie na zamówie­nie. Wymi­ary mogą być różne, jed­nak zazwyczaj jest to śred­ni­ca około 80 cm (po rozłożeniu).
Koszy­ki wyko­nane są na szy­dełku, ze sznur­ka baweł­ni­anego. Śred­ni­ca spo­du to zazwyczaj około 40 cm.
Czas oczeki­wa­nia na real­iza­cję zamówienia do 14 dni roboczych.
Jeśli są Państ­wo zain­tere­sowani proszę o kon­takt .