Wita­my na stron­ie Hodowli kotów bry­tyjs­kich Calm Cats*PL

 

16.01.2022

W dniu 03.01.2022 pow­ital­iśmy dwa kociąt­ka z mio­tu L.
Rodzi­ca­mi zostali Amma Seta Blu*PL i CH James Jr. Z Zielonego Gaju*PL
Mimi, tak mówimy na Ammę jest cud­owną mamą dla swoich maluszków 🥰
Więcej o kocię­tach wkrótce 🥰

 

28.11.2021

W dni­ach 27–28.11.2021 mieliśmy przy­jem­ność wzię­cia udzi­ału w Między­nar­o­dowej Wys­taw­ie Kotów Rasowych w Łodzi, której orga­ni­za­torem był Supreme Cat Club. 🙂

Wys­tawa odbyła się w przy­jem­nej atmos­ferze, spotkaliśmy zna­jomych hodow­ców i tych, których doty­chczas nie mieliśmy okazji poz­nać osobiście. 🙂
W planie było ukończe­nie tytułu Cham­pi­on naszej Hort­en­sji. Jed­nak ze wzglę­du na fakt, że przyszedł czas, aby Shan­na również pojechała na swo­ją pier­wszą wys­tawę a młodzież nam pięknie rośnie, zde­cy­dowal­iśmy się zabrać 4 koty.
Oce­ny sędz­iów przewyższyły wszelkie nasze oczekiwania. 🥰
 
27.11.2021 — sobota
- Hort­en­s­ja Calm Cats*PLEX1 CAC — otrzy­mała trze­ci cer­ty­fikat i ukończyła tytuł Champion ❤
- Shan­na of Colour­point — EX1 CAC — otrzy­mała pier­wszy cer­ty­fikat do tytułu Champion ❤
- Kaira Calm Cats*PL — w klasie kociąt otrzy­mała ocenę EX1 ❤
- Koenigsee Qua­nadu — w klasie kociąt otrzy­mał ocenę EX1 ❤
 
28.11.2021 — niedziela
- Hort­en­s­ja Calm Cats*PLEX1 CACIB — otrzy­mała pier­wszy cer­ty­fikat do tytułu Inter Champion ❤
- Shan­na of Colour­point — EX1 CAC — otrzy­mała dru­gi cer­ty­fikat do tytułu Champion ❤
- Kaira Calm Cats*PL — w klasie kociąt otrzy­mała ocenę EX1 ❤
- Koenigsee Qua­nadu — w klasie kociąt otrzy­mał ocenę EX1 ❤
Jestem bard­zo dum­na z moich kotów 🥰🥰🥰🥰
Wszys­tkim zwycięz­com serdecznie grat­u­lu­je­my wyników. Dzięku­je­my za miłe spotka­nia i mamy nadzieję do zobaczenia… 🙂